Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.dpspszczyna.org

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 32 210 45 81
E-mail: biuro@dpspszczyna.org
Adres korespondencyjny: ul. Warowna 59, 43-200 Pszczyna

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-25

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab, a także standardowych skrótów klawiszowych

– zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,

– osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

– ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga

– istnieje możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),

– istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

– odnośniki posiadają odpowiednie wyróżnienie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt: terapia@dpspszczyna.org Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 210 45 81

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, DPS niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja problemu będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, DPS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy DPS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie znajduje się przy ul. Warownej, w pobliżu Rynku. Składa się z budynku administracyjno-terapeutycznego, 2 budynków mieszkalnych z zapleczem technicznym – nr 57 i 55 oraz budynków gospodarczych.

Główne wejście na teren Domu przez bramę z videodomofonem  i bramę wjazdową obsługiwane jest przez administrację, a poza godzinami pracy przez pracowników oddziału I.

Pozostałe bramy wjazdowe mają charakter pomocniczy i służą pracownikom, dostawcom, służbom ratowniczym i technicznym.

Administracja i terapia DPS są w budynku parterowym a dojazd dla osoby niesprawnej ruchowo znajduje się od strony wewnętrznej za pomocą dźwigu – platformy osobowej.

W budynku nr 57 mieszczą się 2 oddziały damskie oraz pomieszczenia techniczne typu kuchnia, szwalnia, pralnia. Budynek wyposażony jest w przeszkloną windę osobową z której mogą  korzystać Mieszkańcy chcący udać się do swoich pokoi z terenu ogrodu i placu wokół Domu. Winda posiada system przywoławczy w razie awarii. Na piętrach znajdują się toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych. Do pomocy Mieszkańcom służy również podnośnik Luna, ułatwiający transport osoby leżącej do łazienki, pokoi czy na taras. W pokojach i łazienkach zainstalowane są przyciski systemu przyzywowo-alarmowego. 

W budynku nr 55 znajduje się kilkukondygnacyjny oddział męski wyposażony w windę osobową z systemem przywoławczym. Na parterze znajduje się gabinet lekarski i rehabilitacja dla Mieszkańców. Osoby na wózkach korzystają z szyn podjazdowych. W pokojach i łazienkach zainstalowane są przyciski systemu przyzywowo-alarmowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla”a, nie ma oznaczeń kontrastowych i nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Do budynków Domu Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content